Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Zadania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przedmiotem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim jest realizacja zadań powiatu z zakresu:

a. pomocy społecznej (zarówno zadań własnych powiatu, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości powiatu),
b. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
c. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
d. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
e. ochrony zdrowia psychicznego.

PCPR swoje zadania realizuje m.in. poprzez:
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,
organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
- tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, udzielanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze oraz zakłady dla nieletnich,
- organizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych
i zastępczych a także terapii rodzinnej,
- organizowanie i zapewnienie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
- dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
- dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
- pomoc i objęcie opieką cudzoziemców przebywających na terenie naszego powiatu,
- podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,
- realizację innych zadań przewidzianych przepisami prawa.

Powierzone zadania wykonywane są w zakresie i trybie określonym przez ustawodawcę, zgodnie z polityką społeczną prowadzoną przez władze samorządowe Powiatu Grodziskiego.

Przy realizacji zadań PCPR współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z innymi jednostkami samorządów terytorialnych, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego i zawartych porozumień, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Maz. realizuje zadania administracji rządowej jako organ pierwszej instancji w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności dla trzech powiatów: grodziskiego, pruszkowskiego i warszawskiego zachodniego.

Do Zespołu zgłaszać się mogą mieszkańcy wyżej wymienionych trzech powiatów, a także osoby, które ze względów przewidzianych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) przebywają na tym terenie. Dotyczy to osób:

• bezdomnych,
• przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych
• przebywających w zakładach karnych i poprawczych
• przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

Orzekanie odbywa się na wniosek:

1. osoby zainteresowanej
2. przedstawiciela ustawowego tej osoby
3. albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

1. orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia
2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia
3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia
o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
4. legitymacje osób niepełnosprawnych
5. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 29.07.2015 r., godz. 10.03
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 03.08.2015 r., godz. 07.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2015 r., godz. 07.15Adam PodemskiEdycja strony
29.07.2015 r., godz. 10.03Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1010 razy.